วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 265 เมตร ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการ จำนวน 9 รายการ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องเสียง ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท ๑๗๐ คนๆละ ๕๐ บาท และ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗๐ คนๆละ ๗๕ บาท ในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กปฏิบัติการ อปพร จำนวน 83 ตัวๆละ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางหนองตากลาง ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 8 รหัส สก.ถ.64008 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อถังรับรองขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอก ขนาดบรรจุ 200 ลตร สีน้ำเงิน เจาะหูจับ2ข้าง เจาะรูก้นถังระบายน้ำออกโลโก้ อบต.หนองหมากฝ้าย จำนวน 50 ถังๆละ 950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง