วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซม จำนวน ๑๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน ๑๐ ลังๆละ ๗๐๐ บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน ๒๐ ลังๆละ ๗๐๐ บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและจัดซื้อหมวกนิภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๖๔๐๐๙ สายทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (คุ้มคลองตาลุง) บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีพื้้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง