การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศบัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 1 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................