องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเทพสถิต  สร้างนานอก
ว่าที่ร.ต.อภิวัฒน์ จำปาเทศ นายพิสิษฐ์  มีนิยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุม นักทรัพยากรบุคคล

นายสุริยัน เก่งแก้ว
นางสาวศิริพร ถาวรสาลี
นางสาวพรทิพย์ คงมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักพัฒนาฯ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริมา ทององค์
นายพิษณุ เวียงยา นางสาวดวงฤทัย เพ็ญพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นนโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุเมธ สาระนัน
นายคำปุ่น ชมเทียม
นายดง เงินเอี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานทั่วไปนายปิยะชัย เพชรสมบัติ นางสาวชญาภา ยอดอาษา นางสาวรังสิมา ศรีคูณ
พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ
     

 

นายนิรัน บุญมา
 

พนักงานขับรถยนต์