องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
กองคลัง


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุภัตรา ชนะสงคราม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวพัชรีภรณ์ ภูถาวร
นางสาวจันทร์เพ็ญ ม่วงจีบ นางสาวอภิญญา จำปาทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปวีณา ภักดีไทย
พนักงานจ้างเหมา