องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
กองช่าง


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่างนายอังคาร พูลเกษม
นายสุริยัน ชลารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวภัทราวดี สายทอง
นายกฤษฎา แสนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ