องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายยุทธศักดิ์ สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
089-2526804


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทพสถิตย์ สร้างนานอก นายยุทธศักดิ์ สุขดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
097-7277632
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-2526804


นายยุทธศักดิ์ สุขดี นางสาวสุภัตรา ชนะสงคราม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-2526804
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
082-6925627