องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภัตรา  ชนะสงคราม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวสุภัตรา  ชนะสงคราม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวประภาพร ถาวรยิ่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเพ็ญแข สมัยกุล

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วัลย์  สิทธิขุนทด
นางสาวฉวีวรรณ พงษ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก