องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
ผู้ใหญ่บ้าน


นายอรรถพร ถาวรยิ่ง
กำนันตำบลหนองหมากฝ้าย


นายทองคำ สว่างศิริ
นางลำดวน ทององค์
นายพิเชษฐ์ ศรีคูณ นายภานุวัฒน์ ทองชิต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2 บ้านโคกสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจำปา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง
นายอรรถพร ถาวรยิ่ง
นายสุรเดช สมัยกุล
นายชูศักดิ์ ผลจันทา นางสาวสุพรรณี คนซื้อ
กำนันตำบลหนองหมากฝ้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองไทย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน