องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

             วิสัยทัศน์ (VISION) หมายถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายของท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต (พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรบ้าง) พิจารณาปัจจุบัน(พิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใดคือมีบทบาทหน้าที่ในระดับใด) และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า "สรุปการกำหนดวิสัยทัศน์คือการตอบคำถามว่า ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต" จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนผลการวิเคราะห์ศักยภาพจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังนี้

"สร้างสังคมประชาธิปไตย
ใส่ใจคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3 ส่งเสริมการศึกษา
4 กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย