องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.pdf [ 2 ม.ค. 2566 ]19
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558.pdf [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.pdf [ 23 พ.ย. 2565 ]17
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.pdf [ 21 พ.ย. 2565 ]28
5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544.pdf [ 3 พ.ย. 2565 ]17
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557.pdf [ 31 ต.ค. 2565 ]15
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559.pdf [ 28 ต.ค. 2565 ]16
8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.pdf [ 19 ต.ค. 2565 ]14
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf [ 14 ต.ค. 2565 ]19
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562.pdf [ 27 ก.ย. 2565 ]18
11 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562.pdf [ 23 ก.ย. 2565 ]20
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า.pdf [ 22 ก.ย. 2565 ]25
13 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560.pdf [ 15 ก.ย. 2565 ]15
14 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542.pdf [ 24 ส.ค. 2565 ]16
15 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.pdf [ 11 ส.ค. 2565 ]28
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4).pdf [ 1 ส.ค. 2565 ]21
17 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf [ 28 ก.ค. 2565 ]19
18 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.pdf [ 27 ก.ค. 2565 ]16
19 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf [ 15 ก.ค. 2565 ]16
20 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562.pdf [ 14 ก.ค. 2565 ]16
 
หน้า 1|2|3